Jak to funguje

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnání v praxi rozlišuje dvě formy: zatímco personální agentury slouží k vyhledání uchazečů pro jejich následné uzavření pracovní smlouvy s klientem, v rámci pracovní agentury dochází k uzavření smlouvy mezi ní a uchazeči.

Pracovní agentura přímo zaměstnává uchazeče o zaměstnání, kteří práci vykonávají u firem (uživatelů), kam jsou na určitou dobu přiděleni. Mezi firmou, kde uchazeč vykonává práci a uchazečem není uzavřena pracovní smlouva ani dohoda. Činnost, kterou pracovní agentura vykonává, nazýváme agenturním zaměstnáváním. Agenturní zaměstnávání je tedy dočasné přidělení zaměstnance agentury do jiné firmy.

Agenturní zaměstnávání je unikátní formou, která doplňuje základní pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo něj. Zjednodušeně lze říci, že agenturní zaměstnávání je pronájmem pracovní síly, pře kterém vzniká trojstranný vztah: agentura práce – zaměstnanec – uživatel.

Práva a povinnosti agentury práce

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Agentura práce může provozovat svoji činnost pouze na základě přiděleného povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 60 odst. 1, zákona o zaměstnanosti, které uděluje Generální ředitelství Úřadu práce České republiky.

Agentura JobInn je základě tohoto přiděleného povolení na dobu neurčitou oprávněna ke:

 • zprostředkování zaměstnání na území České republiky,
 • zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky,
 • zprostředkování zaměstnání do zahraničí,
 • vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele a zaměstnání pro fyzické osoby,
 • poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.

Pojištění pro případ úpadku

Každá agentura práce zprostředkovávající zaměstnání ve formě agenturního zaměstnání je povinna se pojistit pro případ úpadku. Prostřednictvím tohoto pojištění vzniká agenturnímu zaměstnanci právo na náhradu mzdy, která mu z důvodu úpadku agentury nebyla vyplacena.

Agentura JobInn má toto pojištění dle zákonných norem sjednáno ve výši trojnásobku průměrného čistého výdělku všech jejich zaměstnanců, které přiděluje, nebo v budoucnu přidělovat bude.

Subjekty agenturního zaměstnávání

Zaměstnanci

Agenturním zaměstnancem může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která je dle § 6 zákoníku práce způsobilá mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, je způsobilá k právním úkonům a má dokončenou povinnou školní docházku. V případě nedokončené povinné školní docházky je možné takovou fyzickou osobu zaměstnat po dovršení 18 let věku.

Zaměstnanec uzavírá pracovněprávní vztah s agenturou práce, ale práci vykonává pod dohledem a dle pokynů uživatele. Zaměstnanec je tedy u agentury zaměstnán za účelem dočasného přidělení.

Uživatelé

Uživatelem rozumíme fyzickou či právnickou osobu, která najímá zaměstnance agentury práce, aby pro ni prováděla činnost, kterou mu přidělí. Uživatel tedy přiděluje agenturnímu zaměstnanci práci, kontroluje její plnění a přitom není jeho zaměstnavatelem.

Pojem "uživatel" definuje jak zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, tak mezinárodní Úmluva.

Agentura práce

Agenturu práce chápeme jako zaměstnavatele (fyzickou nebo právnickou osobu) nezávislého na veřejných orgánech, který na základě povolení vykonává zprostředkování zaměstnání v souladu s podmínkami stanovenými zákoníkem práce.

Vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem

Mezi agenturou práce a zaměstnancem vzniká pracovněprávní vztah podpisem pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Další písemností figurující ve vztahu agentury práce a zaměstnance je tzv. písemný pokyn, jedná se o jednostranný právní úkon agentury vůči zaměstnanci.

V rámci tohoto pracovněprávního vztahu se agentura zavazuje zajistit zaměstnanci práci u uživatele a zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci, na kterou byl předělen, dle pokynů uživatele.

Agentura práce tedy může se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracovní činnosti, jejíž základní náležitosti jsou upraveny zákoníkem práce. Kromě těchto náležitostí by měly tyto písemnosti obsahovat závazky, které jsou specifické pro agenturní zaměstnávání. Jedná se o:

 • závazek pracovní agentury zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a');
 • závazek zaměstnance vykonávat tuto práci dle pokynů uživatele, na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance, kterou uzavírá agentura práce s uživatelem (Tošovský, 2011, str. 48).');

Dle § 34 odst. 1 zákoníku práce musí každá pracovní smlouva, aby byla platná, obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikace zaměstnavatele, tzn. agentury práce:
  • jméno a příjmení/název;
  • adresa sídla/místa podnikání;
  • IČ;
  • případně údaj o zápisu v obchodním rejstříku.
 • identifikace zaměstnance:
  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • adresa trvalého bydliště.
 • druh práce, který bude zaměstnanec pro uživatele vykonávat (většinou se uvádí název profese, případně podrobnější popis činnosti);
 • místo nebo místa výkonu práce, kde má být práce vykonávána (není nutná přesná adresa, jako místo výkonu práce může být uvedeno např. Brno);

Dalšími údaji, které by měla pracovní smlouva obsahovat, jsou práva a povinnosti, které z pracovního poměru plynou. Jedná se o informace o mzdě, způsobu vyplácení, termínu vyplácení, či o výpovědních lhůtách.

Výše zmíněný písemný pokyn, na základě kterého je zaměstnanec uživateli přidělen má rovněž své povinné náležitosti, vymezené v § 309 odst. 2 zákoníku práce:

 • název a sídlo uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení a určení vedoucího zaměstnance, který je oprávněn zaměstnanci přidělovat práci a kontrolovat ji;
 • podmínky jednostranného předčasného ukončení výkonu práce, byly-li vymezeny v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance;
 • informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance6 uživatele.

Vztah zaměstnance a uživatele

Ve vztahu zaměstnance a uživatele žádná smlouva nevzniká. Přesto je ale vztah dvou zmíněných subjektů odvozen od smluvních ujednání, a to od ujednání mezi agenturou práce a zaměstnancem a agenturou práce a uživatelem.

Uživatel po dobu přidělení zaměstnance řídí, organizuje a kontroluje jeho činnost a je povinen mu zajistit příznivé pracovní podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dle § 309 odst. 1 zákoníku práce nesmí uživatel činit žádné právní úkony ve vztahu k zaměstnanci jménem pracovní agentury.

Přidělení zaměstnance končí uplynutím doby, která byla mezi uživatelem a agenturou práce sjednána.

Agentura práce nesmí konkrétního zaměstnance přidělit k výkonu práce témuž uživateli na dobu delší než 12 měsíců po sobě jdoucích. Avšak v případě, že zaměstnanec sám ze své iniciativy o přidělení agenturu požádá, nebo je u uživatele náhradníkem za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, dané omezení neplatí (§ 309 odst. 6 zákoníku práce).